Waterkansen in de landbouwsector in Algerije, Marokko and Tunisie

Situatie van de watervoorraden en watergebruik en kansen voor landbouwsector

In opdracht van de landbouwraden op de ambassades in Rabat en Algiers is door Acacia Water en The Salt Doctors (https://www.thesaltdoctors.com/) een studie uitgevoerd naar de situatie van de watervoorraden en watergebruik in de landbouwsector van Marokko, Algerije en Tunesië en kansen voor Nederlandse bedrijven in deze landen.

 

Waterschaarste

Marokko, Algerije en Tunesië behoren tot de landen met de grootste waterschaarste en tegelijkertijd speelt de landbouw er een steeds belangrijker economische rol. Het areaal dat gebruikt wordt voor landbouw neemt toe. Grote productie in de tuinbouw, zuivel, pluimveehouderij en de aardappelketen wordt gestimuleerd vanuit het oogpunt van voedselzekerheid, maar ook voor export.

De effecten van klimaatverandering versterken de problematiek van waterschaarste: regen valt onregelmatig en er zijn al enkele jaren lange periodes van droogte. In de aride gebieden in het zuiden is men volledig afhankelijk van ondergrondse fossiele watervoorraden, die weinig hernieuwbaar zijn. Hier vindt grootschalige productie van groente, dadels en aardappels plaats. Ook is er sprake van effecten als verzilting van bodem en water en bodemdegradatie. De overheden zijn zich bewust van het belang van duurzaam watergebruik. Zo zijn er in alle drie de landen subsidies voor het toepassen van druppelirrigatie. De kennis en het gebruik van moderne technologie gericht op waterefficiëntie en hogere waterproductiviteit zijn nog beperkt.

Nederlandse kennis en technologie kunnen een belangrijke rol spelen in efficiënter en duurzamer watergebruik in de landbouw. 

 

Rapport

Het rapport gaat in op de huidige situatie en op verwachte ontwikkelingen: afhankelijkheid en overexploitatie van ondergrondse fossiele watervoorraden, de toenemende vraag naar water door bevolkingsgroei en groei van watergebruik in de landbouw voor de lokale markt en voor export, verkeerd water- en meststoffengebruik, en bijkomende effecten zoals verzilting van bodem en water. Daarnaast komt de rol van overheidsbeleid aan de orde.

Vervolgens wordt de verbinding gelegd met Nederlandse technologie en kennis en de kansen die dit biedt voor samenwerking in de Maghreb: per land wordt een aantal business cases in het rapport gepresenteerd waar geïnteresseerde bedrijven en instellingen mee aan de slag kunnen. Deze variëren van zilte landbouw tot waterharvesting en hydroponics.

 

Het rapport kunt u hier downloaden (https://www.agroberichtenbuitenland.nl/documenten/rapporten/2021/03/11/water-in-agriculture-maghreb-final-report)

 

Neem voor meer informatie contact op met onze collega Victor Langenberg (mailto:victor.langenberg@acaciawater.com)

Maghreb rapport Maghreb rapport
Maghreb countries Maghreb countries
Maghreb salinity Maghreb salinity