Spaarwater Flevoland

Werken aan duurzame landbouw

Flevoland kampt met grote gebieden waar de bodem snel daalt, wat problemen met zich mee brengt op het gebied van akkerbouw en watermanagement. Binnen het project Spaarwater Flevoland doet Acacia Water een twee-jarig onderzoek naar systeemgerichte drainage om bodemdaling te vertragen. In grote gebieden in Flevoland bevindt zich veen in de bodem. Als veen in contact komt met zuurstof oxideert het veen, met bodemdaling tot gevolg. Dit leidt tot schade aan infrastructuur, kabels en leidingen en natschade binnen de landbouwsector.

Peilverlaging is geen blijvende oplossing omdat met alleen peilverlaging de bodemdaling voortduurt, daarom is er behoefte aan een duurzame oplossing. Met systeemgerichte drainage wordt het waterpeil actief gestuurd. Om het grondwaterniveau zo goed mogelijk te kunnen reguleren wordt gebruik gemaakt van een intensiever drainagesysteem. Hierbij komen de drains dichter naast elkaar te liggen, waardoor het overtollige water in natte periodes effectiever kan worden afgevoerd. In droge periodes kan het peil onafhankelijk van de sloot omhoog worden gezet. Zo blijft het veen natter met minder oxidatie en bodemdaling tot gevolg.

Een deel van de bodemdaling wordt, naast krimp en klink van klei en veenlagen, veroorzaakt door veenoxidatie op plekken waar veen ondiep aanwezig is. Wanneer zuurstof weet door te dringen in het veen kunnen bacteriën het efficiënt consumeren. Die efficiëntie is optimaal indien er zowel genoeg zuurstof is, als een hoge temperatuur en genoeg water zodat de bacteriën zich optimaal kunnen bewegen. Dit betekent dat de optimale omstandigheden voor veenoxidatie een complexe interactie zijn van meerdere parameters (bijvoorbeeld temperatuur, vochtgehalte, zuurstofbeschikbaarheid, veenstructuur en bodemgelaagdheid).

Om die efficiëntie vast te stellen wordt een groot aantal metingen uitgevoerd op twee pilot percelen, bij Zeewolde in de Flevopolder en bij Nagele in de Noordoostpolder. Zo worden de effecten van het aangepaste drainage systeem onderzocht op de grondwaterstand, het bodemvochtverloop, en de waterkwaliteit van het bodemwater.

Het project Spaarwater Flevoland is onderdeel van Actieplan Bodem & Water (https://bodemenwaterflevoland.nl/), een initiatief van LTO Noord Fondsen, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Met het oog op een duurzame landbouw wordt hierin actief verbinding gezocht tussen bestaande en nieuwe initiatieven, worden partijen bij elkaar gebracht en ondernemers gestimuleerd een volgende stap te zetten.

Om de actuele meetdata te bekijken kunt u terecht op: flevoland.acaciadata.com. (http://flevoland.acaciadata.com/)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega Arjen Roelandse (mailto:arjen.roelandse@acaciawater.com) of Frouke Hoogland (mailto:Frouke.Hoogland@acaciawater.com)

 

 

SW_flevoland_aanleg drainage SW_flevoland_aanleg drainage
peilbuizen Nagele peilbuizen Nagele
Veldpost Jan 2016 Veldpost Jan 2016
image_website image_website