Monitoringsnetwerk Schokland

Monitoring waterpeil voor nieuwe natuur

Midden in de Noordoostpolder ligt het voormalige eiland Schokland. Je kunt aan het landschap en de vele monumenten nog altijd goed zien dat Schokland vroeger een eiland was. Door de unieke combinatie van cultuurhistorie en natuur heeft Schokland de status werelderfgoed. Voor de uitwerking van de Businesscase Nieuwe Natuur Schokland is een schetsontwerp gemaakt. De mogelijkheden en beperkingen voor de beoogde functies zijn sterk afhankelijk van welk grond- en oppervlaktewaterregime kan worden ingesteld in de verschillende gebieden. Het waterpeil is daarmee de belangrijkste knop waaraan gedraaid kan worden.  

Het aanpassen van het waterpeil heeft echter effecten op het omliggende gebied. Acacia Water is gevraagd om een monitoringsnetwerk te ontwerpen. Het monitoringsplan komt tot stand vanuit een gebiedsproces waarbij de lokale kennis van de agrariers wordt gecombineerd met hydrologische (model-)kennis van Acacia Water.  Met een gedetailleerde bodemkaart (RAAP) en gewenste grondwaterstand ter bescherming van de archeologie is een grondwatermodel doorgerekend. Het model brengt de impact op de agrarische omgeving in beeld. Al deze kennis samen wordt gebruikt voor het vaststellen van een gedragen monitoringsplan.

Het project is geslaagd als in toekomst, op basis van de gemeten waarden uitspraken kunnen worden gedaan over de schade, zonder dat er discussie is over de metingen zelf. 

Schokland Monitoring Schokland Monitoring
Schokland_locatie Schokland_locatie