Eenvoudige methode om risico op piping te duiden

Hoogwaterbescherming door Waterschap Rivierenland en Acacia Water

In een land waar 60% van het land kwetsbaar is voor overstromingen is bescherming tegen overstroming noodzaak. Wellen en piping, een fenomeen waarbij zandlagen in de dijk functioneren als ondergrondse watergangen, zijn een risico voor de waterveiligheid in ons land. Bij hoogwater in neemt de kans op ondermijning van piping toe.

De geohydrologische situatie rondom een wel is van groot belang om in te kunnen schatten of een wel een bedreiging is voor de veiligheid. Om deze kennis te verdiepen zijn Acacia Water en Waterschap Rivierenland en Acacia Water in 2014, in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een onderzoek gestart naar piping.

Het resultaat is een eenvoudige methode om op basis van een vergelijking van de grondwaterstanden en de rivierstanden het gedrag van het grondwater te bepalen. Begrip over het grondwatersysteem levert in het rivierengebied dus een bijdrage aan de waterveiligheid.

Inzicht in de geohydrologische situatie rondom een wel is noodzakelijk om in te kunnen schatten of een wel een risico vormt voor de waterveiligheid in een gebeid. Bijvoorbeeld omdat het grondwater heel ander gedrag gaat vertonen.

Meer weten? Lees dan hier het eindrapporthier het eindrapport (https://www.researchgate.net/publication/327510719_Monitoren_en_karakteriseren_van_wellen_piping_bij_waterkeringen)

 

Grondwaterstijghoogte bij wel Grondwaterstijghoogte bij wel