´Boeren Meten Water´ voor Holwerd aan Zee

Eerste geofysische kartering bij Holwerd

Bron: nieuweoogst.nu 

Boeren Meten Water valt binnen het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, hiermee investeert Europa in zijn platteland.

Acacia Water heeft een geofysische kartering uitgevoerd rond Holwerd. Hiermee worden de zoutgehalten in de bodem gemeten. Doel is om meer kennis te ontwikkelen over de waterhuishouding, zodat investeringen in bijvoorbeeld drainage beter tot z’n recht komen. Maar ook voor betere oogstresultaten van pootaardappelen en andere gewassen. Met de metingen is het project ´Boeren Meten Water´van start gegaan. 

Samenwerking

Boeren Meten Water is een initiatief van de boeren, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, LTO Noord en de werkgroep Holwerd aan Zee. Initiatiefnemer Marco Verbeek vertelt: ’Het meetnetwerk en de goede onderlinge samenwerking is tevens een belangrijke stap richting uitvoering van Holwerd aan Zee.’

Met Holwerd aan Zee wil Verbeek rond 2022 de zeedijk doorbreken e de verbinding tussen de Waddenzee en achterland herstellen. Volgens de werkgroep betekent dit een economische kans voor het krimpgebied en een ecoloigsche kans voor onder andere kwelders, migrerende vissen en wadvogels.

Verbeek staat positief tegenover de start van metingen. ’We moeten ons niet laten verrassen. Het is heel vervelend als we straks niks zinnings kunnen zeggen hoe de situatie voor uitvoering van Holwerd aan Zee.. Vroeg of laat gaat de grond zouter worden en dan is het goed om zelf de regie te nemen.’

Top

LTO Noord regiobestuurder Tineke de Vries vindt het ’top’ dat met de metingen begonnen zijn. De proef is de eerste pilot voor boeren meten water. ’We gaan nu meten voordat er wat gebeurt in het gebied als dat voor veranderingen staat. Hierdoor komen we meer over de verzilting te weten.

LTO Noord wil het meetnet uitrollen in Friesland en Groningen. Naast de pilot bij Holwerd, is er een tweede proef bij het Lauwersmeer, waar overheden plannen hebben om het peil te verhogen voor de natuur.

Maar De Vries ziet ook kansen om in gebieden waar de bodem daalt door gaswining de zoutgehalten te meten. ’In Ternaard en Blija bijvoorbeeld liggen gasvelden. Welke relatie heeft bodemdaling met verzilting? Dat willen we graag monitoren.’

 

Boeren Meten Water - Dualem metingen Boeren Meten Water - Dualem metingen
Boeren Meten Water - Dualem metingen 2 Boeren Meten Water - Dualem metingen 2
Boeren Meten Water - Dualem metingen 3 Boeren Meten Water - Dualem metingen 3
Boeren Meten Water - Dualem metingen 4 Boeren Meten Water - Dualem metingen 4
POP3 EU POP3 EU