Spaarwater Flevoland

Bodemdaling vormt bedreiging voor de waterhuishouding

Flevoland is nog net zo belangrijk voor de Nederlandse akkerbouw als in 1986, bij de officiële start van de provincie. Nog steeds is 12% van de Nederlandse akkerbouw in Flevoland gevestigd en wordt hier 21% van het areaal pootaardappelen geteeld. Het gebied staat dan ook bekend als één van de beste landbouwgronden van Europa en is een belangrijk economische motor in de regio. Om deze kwaliteit te behouden en te versterken is hydrologische gezien een combinatie van goede ontwatering en beschikbaarheid van zoetwater essentieel. Omdat Flevoland zicht kenmerkt door bodemdaling en het watersysteem op verschillende punten zijn grenzen bereikt zullen maatregelen genomen moeten worden.

 

Bekende maatregelen zoals het verlagen van peilen in bodemdalingsgebieden passen niet bij een robuust watersysteem. Onderbemaling is een ingreep die niet terug te draaien is en leidt tot versnippering van het watersysteem. Ook heeft het extra snelle bodemdaling, extra kwel en mogelijk een verslechtering van de waterkwaliteit tot gevolg. Binnen Spaarwater Flevoland wordt daarom gezocht naar maatregelen die genomen kunnen worden binnen het perceel (kavelhydrologie) met systeemgerichte drainage. Deze vorm van drainage vergroot het waterbergend vermogen, vermindert de watervraag en gaat bodemdaling tegen.

Systeemgerichte drainage is een toekomstbestendig drainage systeem en bedient meerdere doelen:

Voorkomen van natschade door voldoende ontwatering

Voorkomen van droogte- en zoutschade voor voldoende zoetwaterbeschikbaarheid

Voorkomen of beperken van bodemdaling

Optimale drainage omstandigheden onder normale condities.

Het systeem is uitgerust met telemetrie waarbij op afstand door de agrariër de grondwaterstand, het zoutgehalte en de afvoer bekeken kan worden. Op basis van deze informatie kan de agrariër het drainageniveau aanpassen.

 

Systeemgerichte drainage

In 2016 zijn twee percelen ingericht met systeemgerichte drainage om te kijken of de veenoxidatie kan worden beperkt. Door het Spaarwater onderzoek wordt nieuwe kennis ontwikkeld over draineren. De ervaring die is opgedaan op de percelen in Friesland en Groningen wordt nu gecombineerd met de lokale situatie in Flevoland. De mogelijkheden om bodem- en waterbeheer functioneel te koppelen worden met metingen in het veld en modelstudies onderzocht tijdens Spaarwater II.

Metingen Flevoland 2015 Metingen Flevoland 2015
Veldpost januari 2016 - Spaarwater Flevoland Veldpost januari 2016 - Spaarwater Flevoland