Gouda 31-08-2015

Waddenfonds investeert in Spaarwater II

Op vrijdag 28 augustus 2015 heeft het Waddenfonds bekend gemaakt de financiering voor Spaarwater fase II te verlengen tot en met 2018.  Spaarwater onderzoekt sinds 2013 de combinatie van zoetwater oplossingen en agrarische maatregelen in de Waddenregio waar de zoetwatervoorziening onder druk staat. De maatwerkoplossingen ondersteunen de economische positie van de landbouwsector. Klimaatverandering, verzilting en bodemdaling veroorzaken namelijk een afnemend aanbod van, en een toenemende vraag naar zoetwater. In Noord-Holland, Friesland en Groningen zijn 4 pilotlocaties ingericht waar 6 proeven worden uitgevoerd. Samen met de agrariërs, waterbeheerders en markpartijen wordt hier gezocht naar oplossingen om rendabel en duurzaam watergebruik in de agrarische sector mogelijk te maken.

 

Jouke Velstra, projectleider van penvoerder Acacia Institute is blij met de toekenning en ziet de financiering als bevestiging en bewustwording voor de zoetwaterproblematiek in Nederland. “2 jaar geleden hebben we de ambitie neergezet om het agrarisch watergebruik duurzaam en rendabel te ontwikkelen. De weg om dit doel te bereiken is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Door Spaarwater I met een open blik in te gaan hebben we veel kennis en ervaring opgedaan. Het Waddenfonds, het Deltafonds en alle andere financiers geven ons nu de mogelijkheid om deze kennis door te ontwikkelen om de volgende stap richting marktintroductie en opschaling in de Waddenregio te zetten”. 

 

De lopende proeven richten zich op de drie hoofdthema’s: ‘Eigen watervoorziening’ met ondergrondse opslag, ‘Zuinig met zoetwater’ met druppelirrigatie en ‘Versterken neerslaglens’ en bestrijden van verzilting met  systeemgerichte drainage. Deze thema’s worden voortgezet en verdiept tijdens Spaarwater II. In samenwerking met universiteiten wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de afbraak van schadelijke bacteriën in de ondergrond om zo de kans op verspreiding van ziektekiemen, en daarmee gewasschade, te verkleinen. Een ander vernieuwend component is het economisch onderzoek. Samen met het Landbouw Economisch Instituut Wageningen (LEI), wordt de economische haalbaarheid van de innovaties geanalyseerd. Inzicht in de randvoorwaarden zoals kosten, baten, schaalgrootte en afschrijvingstermijn biedt onderbouwing voor de investeringsbeslissing van een agrariër. Tegelijkertijd creëert dit perspectief voor het waterbeheer in de regio in relatie tot het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water.

 

Naast het Waddenfonds ondersteunt een grote groep financiers de realisatie van Spaarwater II. Het Deltafonds, de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen, de vier betrokken waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s, STOWA, LTO-Noord fondsen en Interpolis dragen allen bij aan het vervolg onderzoek. De uitvoerende partijen zijn o.a. Acacia Water, DLVplant, Broere Beregening, LEI Wageningen, Rabobank, TUDelft en VU Amsterdam. 

Spaarwater Breezand Spaarwater Breezand
Spaarwater Borgsweer Spaarwater Borgsweer
Aanleg Spaarwater Herbaijum Aanleg Spaarwater Herbaijum
Graphic Borgsweer Graphic Borgsweer