Zuidwestelijke delta

Vraag en aanbod van zoetwater - een verkenning

Door de unieke fysische omstandigheden is de beschikbaarheid van zoetwater in de Zuidwestelijke delta beperkt . Deze zoetwaterschaarste wordt door veranderende omstandigheden – zeespiegelstijging, bodemdaling en langdurige droogte – op den duur groter. Omdat de delta een belangrijk landbouwgebied is, is het van groot belang deze problematiek tijdig aan te pakken.

Ter ondersteuning van de lange termijn besluitvorming met betrekking tot de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke delta is onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De vraag “hoe zorgen we voor voldoende zoetwater?” vormde de kern van dit onderzoek. Het formuleren van lange termijn onderzoeksvragen en het identificeren van optimale strategieën stond daarbij centraal.

Geconcludeerd is dat het huidige waterbeheer – het zogenaamde doorspoelen met extern aangevoerd zoetwater – zijn grenzen nadert en steeds afhankelijker wordt van het hoofdwatersysteem. Echter blijkt uit de resultaten ook dat er voldoende kennis is om tot een effectieve zoetwatervoorziening te komen. Deze conclusies zijn getrokken na een multidisciplinaire ‘joint fact finding’ waarbij de specifieke gebiedskenmerken als primaire invalshoek zijn genomen. Binnen de Zuidwestelijke delta zijn de randvoorwaarden verkend die nodig zijn om de gebruiksfuncties in het zomerseizoen van voldoende water te voorzien. Hiervoor zijn 4 kengetallen als leidend gebruikt: de intensiteit van de zoute kwel, het deel van het zoetwater dat wordt verbruikt, de gemiddelde chlorideconcentratie in het stelsel van waterlopen in de zomer en de vormen van landgebruik die zoutgevoelig zijn. Deze kentallen zijn als basis gebruikt voor het onderzoek en voor het formuleren van de concrete onderzoeksaanbevelingen en beleidsstrategieën.

De aanbevelingen, de samenvatting en het volledige rapport kunt u hier inzien.

Hoogwaardige landbouw in de Zuidwestelijke Delta Hoogwaardige landbouw in de Zuidwestelijke Delta
Zuidwestelijke Delta Zuidwestelijke Delta
Overhandiging eindrapport Zuidwestelijke Delta Overhandiging eindrapport Zuidwestelijke Delta
Presentatie Eindrapport Zuidwestelijke Delta Presentatie Eindrapport Zuidwestelijke Delta